Danışma ve Denetleme

Anasayfa / Danışma ve Denetleme

Asansör Danışma ve Denetleme Hizmeti
 
1 - P R O J E D Ö N E M İ
a - Binaya tesis edilecek Asansörlerin cinsi , miktarı ve kapasitelerinin tespiti için gerekli etüdün yapılarak GLOBAL İHTİYAÇ LİSTESİ ve ÖZET TEKNİK ŞARTNAME’ nin hazırlanması
b - Hazırlanan bu Şartname’ye ve Uluslararası Asansör Standartları’na uygun olarak , Asansöre ait önemli ölçüleri ve Dinamik yükleri gösteren ASANSÖR PROJELERİ’ nin hazırlanması
c - Binaya ait Mimari Projelerin incelenmesi ve Asansör Projeleri ile karşılaştırılması , Projelerde görülen noksan veya hatalı detayların revize edilerek , iki Projenin uyumlu hale getirilmesi. 
d - Binaya ait Betonarme ve Çelik Yapı Projelerinin incelenmesi ve asansörlerden binaya gelen Statik ve Dinamik yüklere uygun hale getirilmesi ile ilgili Revizyon çalışmalarının yapılması. 
 
2 - İ N Ş A A T D Ö N E M İ
a - Binanın yapımı esnasında , İnşaat Firmasının Şantiyede ve Merkezde görevli Mühendisleri ile birlikte mevcut Asansör Projelerinin yerinde uygulanmasına yardımcı olmak, istenen ilave detay bilgileri vermek ve birlikte çözüm üretmek amacı ile çalışmaların yapılması. 
b - Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre , mevcut Asansör Projesini tamamlayan nokta detaylarına ait yeni çizimlerin yapılması. 
 
3 - İ H A L E D Ö N E M İ
a - Asansörlere ait Teknik ve İdari Şartnamenin hazırlanması ve uygun görülen Asansör firmalarından Teklif mektubu ve Katalog temini.
b - Firmalardan alınan tekliflerin incelenmesi ve aynı baza getirilen tekliflerin mukayese edilmesi ve en uygun firmaya işin ihale edilmesi. 
 
4 - İ M A L A T D Ö N E M İ
a - Asansörün yapımını üstlenen firmanın hazırlayacağı nihai Asansör Projelerinin incelenmesi ve mimari Projelere uygun olmayan noktalar var ise , gerekli revizyonların yapılmasından sonra Asansör Projelerinin onaylaması ve üretime başlanmasının temini.
b - Yurtdışı ve yurtiçinde imal edilecek asansör malzemelerine ait Detaylı Projelerin incelenmesi, varsa gerekli revizyonların yapılması ve revize edilmiş Projelerin onaylanması 
 
5 - M O N T A J D Ö N E M İ
a - Asansör firmasının hazırladığı ÇALIŞMA PLANI ’nın incelenmesi ve gereken revizyondan sonra onaylanması. Asansör Kuyularında gerekli olan hassas ölçü işlerinin yapılarak incelenmek ve onaylanmak üzere RÖLEVE Listelerinin hazırlanması,
b - Asansörlerin monte edileceği yerlerin onaylı Projelere uygun olarak yapımının sağlanması ve montaja hazır duruma getirilerek , Asansör Firması’na YER TESLİMİ işleminin yapılması

İnşaat Firmalarına

Anasayfa / İnşaat Firmalarına

İNŞAAT FİRMALARININ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 
İnşaat firmaları, mütaahitler ve mimarlar asansör firmasını seçerken firmanın teklifindeki fiyattan ziyade o firmanın yeterliliğini ve uzmanlığını sorgulamalı aksi halde yapılan asansör daha sonra kullanıcıların hizmetine sunulduğunda bina sakinleri kucak dolusu para ödemek zorunda kalıyor.
Şunu asla unutmayın Asansör firmalarının hukuki açıdan yasal sorumlulukları vardır bu sebeple firmanızı seçerken sizin görevleriniz ve asansör firmasının görevleri aşağıdaki gibidir.
 
Planlama Aşamasında:
Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. 
Asansör avan projesi tercihen asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır. 
Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir. 
Elektrik tesisat projesinde asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması ve makine dairesi aydınlatması verilmeli, besleme panosu detaylarını içermelidir. 
Binanın ve asansörün kullanım amacı, avan projeyi yapan kişiye detaylı olarak bildirilmelidir. 
 
Bina Yapım Aşamasında;
Kuyu dibinin en az 150 cm yapılması tavsiye edilir. 
Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır. 
Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir. 
Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir. 
Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir. 
 
Firma Seçiminde:
Firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemine göre belgelendirilmiş olması, 
Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabiliyor olması, sözleşme veya teklifinin teslim sürelerini içermesi tercih nedenidir. 
Firmanın yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi ve firma seçimi aşamasında Profesyonel bir kontrol firmasından yardım alınması tavsiye edilir. (Asansör firması değil) 
 
Yapım Aşamasında;
Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir. 
Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır. 
 
Müteahhide Ait İşler;
Asansör kuyusu ve makine dairesinin oluşturulması 
Kuyu bölmesi için gerekli çelik konstrüksiyon malzemenin temin edilmesi 
Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması
Asansör kuyusu badanasının yapılması ( kalıp ve demir parçalarının kesilmesi ) 
Kuyuya iskele konulması 
Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde wavien)
Kuyu dibine 220 V. Priz konulması 
Kuyu dibine iniş merdiveni yapılması 
Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım, örüm, sıva kaplama işleri
Makine dairesine dışa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalı ) 
Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ışık şiddetinde 
Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır) 
Makine dairesi tabliyesinin kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . ) 
Makine dairesi tavanına askı kancası yapılması 
Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 50x50 Demirden) 
Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile bağlantısının yapılması 
Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi
Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi 
Montaj sahası güvenliğinin sağlanması 
Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi, müellif kaydı v.s.) 
Asansör boşluğunun büyük olması sebebiyle gerekli U demir bölmelerinin yapılması 
Asansör tesisi dolayısıyla icap eden su, elektrik v.s tesisatların nakledilmesi, gereken tadilat, takviye, icap eden putreller ve bil cümle inşaata taalluk eden işler ve malzemeleri yapılması 
 
 Bina Yöneticisinin Sorumlulukları 
 
Bina Yöneticisi / Sorumlusu
 
Madde 22
Asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına veya yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının bağlı bulunduğu belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün işletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yıl yaptırmaktan sorumludur. 
 
Madde 24
Yapının bağlı bulunduğu belediyelerce veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce en az yılda bir kere her asansörün kontrolü yapılır. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yıllık kontrol işini dışarıdan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptırabilir. Bu mühendis emniyet ve işletme yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verir. Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshası belediyede veya valilikte, asansör firmasında veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina sorumlusu ve bakımını yapan firma müştereken sorumludur. 
 
BAKIMCI FİRMA SEÇERKEN
 
Bakımcı Firma; 
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine Sahip Olmalıdır. 
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip Olmalıdır. 
Servis aracı olan firmalar tercih edilmelidir. 
Bulunduğunuz ilde veya size en yakın olan yerde bürosu olan firmalar tercih edilmelidir. 
Firma ile yıllık bakım sözleşmesi yapılmalıdır. 
Firmanın değiştirilmesini söylediği parçalar değiştirilmeli veya değiştirilene kadar asansör kapalı tutulmalıdır. (Burada dikkat edeceğiniz bir husus bakımcı firmanız aynı zamanda asansör firması "montaj firması" değilse Asansörün karakterist özeliklerini değiştirecek değişiklikler yapamaz)"Bakınız Asansör Bakım işletme Yönetmeliği Madde 7 b bendi 1-2-3 sayılı bentler." 
Aksi halde Bina -Yöneticisi oluşacak kazalardan sorumludur.